Code of conduct (uppförandekod)

OEMs uppförandekod bygger på de 10 principer som tagits fram inom ramen för FN:s Global Compact. Uppförandekoden behandlar mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och antikorruption. Dessa områden omfattar de väsentliga delar av det ansvarstagande som är naturligt att ta för koncernens samtliga bolag. De grundläggande principerna i uppförandekoden är:

​​​​​

Mänskliga rättigheter

1. OEM stödjer och respekterar skydd för internationella mänskliga rättigheter. 
2. OEM är inte delaktigt i brott mot mänskliga rättigheter.

Arbetsrätt

3. OEM upprätthåller föreningsfrihet i enlighet med lokal lagstiftning och alla medarbetare är fria att starta eller delta i facklig verksamhet. OEM erkänner rätten till kollektiva förhandlingar avseende anställningsvillkor. 
4. Alla former av tvångsarbete är förbjudet och medarbetare har rätt att avbryta sin anställning enligt lokal lagstiftning eller anställningsavtal. 
5. OEM tar avstånd från alla typer av barnarbete. Ingen person under 15 år ska anställas och vid särskilt krävande uppgifter krävs att personen är minst 18 år. 
6. All diskriminering, oavsett etnicitet, hudfärg, kön, religion, politisk åsikt, nationell härkomst, socialt ursprung, ålder, funktionshinder, HIV/AIDS status, medlemskap i fackförening, och sexuell läggning, ska undvikas vid anställning eller yrkesutövning. Fysiska eller psykiska trakasserier är strängt förbjudna.

Miljö

7. OEM stödjer försiktighetsprincipen gällande miljörisker: ”Där det finns hot om allvarlig eller oåterkallelig skada, får brist på fullständig vetenskaplig säkerhet inte användas som ett skäl för att skjuta upp kostnadseffektiva åtgärder för att förhindra miljöförstöring”. 
8. Innovativa lösningar som innebär minskad miljöbelastning uppmuntras och OEM tar aktivt initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande. 
9. OEM uppmuntrar utveckling och spridning av miljövänlig teknik. Hållbar utveckling är ett nyckelord och OEM arbetar med miljöfrågor utifrån ett förebyggande perspektiv.

Anti-korruption

10. OEM arbetar mot korruption i alla dess former, inklusive utpressning och bestickning, samt med att proaktivt utveckla strategier och konkreta program för att ta itu med korruption såväl internt som i koncernens försörjningskedjor.

 

Ladda ner på svenska 
Download in English

Kontor

OEM Electronics AB
Box 1025 (Förrådsvägen 2)
573 29 TRANÅS

Leveransadress

OEM Electronics AB
Dalagatan 4
573 42 TRANÅS

Kontakt

Öppettider växeln:
08:00-16:30 

075 - 242 45 00
info@oemelectronics.se
www.oemelectronics.se