Kontakta oss
Skip to main content

Miljön i fokus

Vi gör skillnad och är ständigt delaktiga i en viktig fråga för oss alla - miljön. Vi vill vara en förebild för våra anställda, kunder och leverantörer när det gäller miljö och hållbarhet.
Vi förbättrar ständigt vårt sätt att arbeta kring vår miljöpåverkan i både stort som smått. Vår miljöpolicy innebär att vi utvärderar och förbättrar verksamheten fortlöpande genom:

HELHETSSYN
Vi utvärderar hela verksamheten utifrån dess miljöpåverkan.

MINSTA MILJÖPÅVERKAN
Vi strävar efter att vår verksamhet ska ha så liten miljöpåverkan som möjligt.

BÄSTA RESURSUTNYTTJANDE
Vi strävar efter att använda resurser så effektivt som möjligt.

EXEMPEL PÅ ÅTGÄRDER:

 • Vi använder oss av 100% förnybar energi i våra lokaler i Sverige.
 • Vi packar effektivt och återvinner förpackningar.
 • Vi har installerat solpaneler på alla våra lokaler i Tranås.
 • Vi använder elbil mellan våra lokaler i Tranås.

ISO-certifikat

Vi strävar alltid efter högsta möjliga kvalitet med minsta möjliga miljöpåverkan. Företaget är certifierat enligt ISO14001:2015. Certifieringarna ligger till grund för vårt verksamhetssystem som hjälper oss följa upp och mäta hur vi möter såväl lagar som våra kunders krav och förväntningar.


Solceller på våra tak

Vi vill bidra till utökningen av hållbara energikällor, hjälpa till att bekämpa klimatförändringarna och minska behovet av fossila bränslen för elproduktion. Därför har vi under 2022 installerat solceller på våra två lokaler i Tranås, som kommer täcka cirka 50% av vårt årsbehov av el. 

Hållbart bränsle till alla våra båtfrakter

OEM Electronics skickar gods över haven och vi vill göra det på ett så hållbart sätt som möjligt. Därför köper vi nu biobaserade hållbara bränslen, tillverkade av avfallsmaterial, till alla våra båtfrakter genom Geodis Sustainable Marine Fuel Insetting-program.

Vårt hållbarhetsarbete

Under 2020 gjordes en väsentlighetsanalys med fokus på Agenda 2030 och FN:s 17 globala mål bland våra kunder, leverantörer, medarbetare och ägare. Vi på OEM Electronics har valt att fokusera extra på fyra av de globala målen, som har identifierats ha störst betydelse för både OEM Electronics och våra intressenter.

På bolaget har vi en hållbarhetsgrupp, som tillsammans med alla anställda jobbar aktivt med att hitta nya sätt att minska vår miljöpåverkan och förbättra vår miljöprestanda både hos oss och hos våra leverantörer. 

FN:s globala mål #13

Bekämpa klimatförändringarna

Under 2022 hade vi på OEM Electronics som mål att minska våra CO2-utsläpp/MSEK med 7% jämfört med år 2021 (1,49 ton CO2/MSEK). Vi nådde nästan målet och landade på 1,53 ton CO2/MSEK. De viktigaste aktiviteterna vi gjorde 2022 för att nå vårt mål var:

 • Att börja följa våra CO2-utsläpp varje månad
 • Sedan oktober 2022 betalar vi för hållbara bränslen för våra båtfrakter. Läs mer om det här.
 • Försökt skicka så många leveranser vi har kunnat med båt i stället för flyg
 • Installerat solpaneler som täcker 50% av vårt behov, resterande köper vi från Tranås Energi, märkt med Bra miljöval. Läs mer på Tranås Energis hemsida.

Inför 2023 har vi höjt våra klimatambitioner rejält. För att vara i linje med Agenda 2030 har vi som mål att halvera CO2-utsläppen vart tionde år (basår 2020). Detta innebär att vi 2023 behöver minska våra utsläpp med 20% jämfört med 2020. Det blir en tuff utmaning, men vi tror på att vi kommer att lyckas då vi gör mycket aktiviteter kring detta och så här långt 2023 ser det ut som att vi kommer kunna nå vårt mål.

Våra aktiviteter under 2023 för att bekämpa klimatförändringarna:

 • Utbilda personal inom klimatförändringar, leveransplanering, fraktvillkor.
 • Kontaktat våra kunder för att informera om vårt arbete och be kunderna att lägga order i tid, för att hinna frakta med båt.
 • Jobbat med leveransplanering med våra leverantörer.
 • Genomfört en hållbarhetsutmaning på företaget.
 • Firat den biologiska mångfaldens dag där vi hade föreläsning om bin och byggde insektshotell.
 • Erbjudit vår personal förmånscyklar för att kunna ta sig till jobb, och fritidsaktiviteter med lägre miljöpåverkan.
 • Installerat solpaneler.
FN:s globala mål #5

Jämställdhet

2022 hade vi ett mål att minst 20% av våra nyrekryteringar under året, skulle vara kvinnor. Detta mål nådde vi med råge, då 45% av våra rekryteringar var kvinnor. Vi har aktivt jobbat med att få fler kvinnliga sökande till våra tjänster genom att vi lyft fram kvinnor i vår rekryteringskommunikation. Och vid varje rekryteringstillfälle ska minst en person av varje kön finnas representerade från OEM Electronics. Vi har även haft möten och workshops med flera företag som jobbar aktivt med att bli mer jämställda, för att hitta vägar framåt även för oss. Under våren 2023 genomförde vi en jämställdhetsenkät hos våra anställda, som ligger till grund för vårt fortsatta arbete framöver med jämställdheten på vårt bolag.

Vi har satt flera mål inom jämställdhet i bolaget:

 • 2023 ska minst 30% av våra nyrekryteringar vara kvinnor
 • Minst 20% av våra nyrekryteringar till sälj- och produkttjänster ska vara kvinnor
 • 2025 ska vi ha minst 40% kvinnliga ledare
 • 2025 ska vår ledningsgrupp bestå av minst 25% kvinnor

FN:s globala mål #9

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Under 2022 hade vi som mål att ta fram minst två komponenter som är bättre ur miljö- och hållbarhetssynpunkt. Men vi insåg att vi behöver mer kunskap om våra leverantörer och deras produktion för att kunna nå det målet. Genom att vi har tagit fram och skickat en utökad leverantörsbedömning till våra leverantörer har vi kommit en bit mot detta mål och fortsätter att jobba med det under 2023. Utöver det målet har vi tagit fram riktlinjer för inköp till kök och kontor, där vi ska välja ekologiska varor eller varor märkta med bra miljöval så långt det är möjligt.

Inför 2023 har vi som mål att öka vår kunskap om våra leverantörers miljöpåverkan ännu mer, för att också kunna påverka dem att förbättra sin miljöprestanda. Vi vill även ha svar från alla våra A-leverantörer på vår leverantörsbedömning i år. Våra produktansvariga ska även arbeta med resultatet från leverantörsbedömningen, för att försöka påverka våra leverantörer att förbättra sin miljöprestanda. Vi ska också utbilda personalen inom hållbarhet och lagstiftning.


FN:s globala mål #8

Anständiga arbetsvilkor och ekonomisk tillväxt

2022 nådde vi alla mål vi satte upp för denna kategori:

 • Nå en omsättning på 316 MSEK
 • Ha ett nöjdmedarbetarindex (NMI) på minst 4,0
 • Anställa två traineer

Några av målen vi har satt för 2023 är att anställa två traineer, öka andelen leverantörer som har en code of conduct, ha en omsättningstillväxt på 10%. Aktiviteter som är kopplade till kategorin är att ta fram en personalhandbok, en rutin för onboarding och att varje affärsområde ska jobba med sina leverantörer för att påverka dem till att förbättra även den sociala delen av sitt hållbarhetsarbete.

Kontor

OEM Electronics AB
Box 1025 (Förrådsvägen 2)
573 29 TRANÅS

Leveransadress

OEM Electronics AB
Dalagatan 4
573 42 TRANÅS

Kontakt

Öppettider växeln:
08:00-16:30 

075 - 242 45 00
info@oemelectronics.se
www.oemelectronics.se